“L’educació ha de tendir al ple desenvolupament de la personalitat humana i al reforçament del respecte dels drets humans i de les llibertats fonamentals. Ha d’afavorir la comprensió, la tolerància i l’amistat entre totes les nacions i tots els grups socials o religiosos, i la difusió de les activitats de les Nacions Unides per al manteniment de la pau”.
(Declaració Universal dels Drets Humans, punt 2 article 26)


Per ideari entenem els trets d’identitat de l’Escola. Per descriure aquests pilars que fonamenten l’Escola d’Educadors QUIRÀLIA ens nodrim, entre d’altres, de la Declaració Universal dels Drets Humans i d’uns valors democràtics que considerem universals, doncs el tarannà de QUIRÀLIA se sustenta en aquestes bases i el que d’aquí se’n desprèn.
Partint d’aquests drets que considerem bàsics, l’ideari de l’Escola promourà els principis i valors que defineixen el caràcter i la manera de fer de QUIRÀLIA.
L’Escola d’Educadors QUIRÀLIA neix, es construeix i es fonamenta sobre la base d’una Escola catalana, democràtica, pluralista i sensibilitzada pel medi ambient:

CATALANA: educa, forma i s’identifica amb els valors culturals, lingüístics, socials, geogràfics i històrics que configuren la identitat nacional de Catalunya. Tal com hem anunciat en els objectius generals, l’Escola d’Educadors QUIRÀLIA utilitzarà la llengua catalana com a mitjà comú per comunicar-se i serà l’eina d’expressió en tots els àmbits i àrees de l’Escola. Al mateix temps, des de l’Escola es promourà i es col·laborarà en les accions i iniciatives socials i culturals catalanes, amb la voluntat i interès per part de QUIRÀLIA, de ser una entitat arrelada al territori nacional.

DEMOCRÀTICA: volem fomentar la participació democràtica en la decisió de les línies essencials del projecte d’Escola. Parlar d’una Escola democràtica és parlar d’una Escola més lliure, més participativa, més dialogant i més justa. Compartir i participar en les decisions internes i externes que ens pertoquen com a Escola és tasca que portarem a terme democràticament, entre tots els membres que la conformen i escoltant les diferents decisions i opinions dels seus membres. Quan parlem de democràcia ens referim al fet de respectar les diferències, enteses des de totes les seves vessants (religió, raça, costums, cultura, pensament, etc).

PLURALISTA: respecta les opcions personals i col·lectives dels seus membres i promou la llibertat de pensament. L’Escola, doncs, serà la plataforma on poder expressar amb llibertat pensaments, opinions i opcions personals i col·lectives diversificades. Si promovem aquesta llibertat d’opinió entre tots els seus membres construirem una Escola més plural, més igualitària i més comprensiva, on tots i totes hi tindrem cabuda. Respectar la pluralitat entesa com a diversitat en totes les seves formes (interculturalitat, pensament, opinió...), és un dels objectius principals de l’Escola.

AMBIENTALISTA: promoure actituds i comportaments que contribueixin a una concepció del medi ambient més sostenible i respectuosa. L’Escola d’Educadors QUIRÀLIA adoptarà un compromís rigorós i ferm pel que fa a la sensibilització i educació pel medi ambient i la sostenibilitat. Creiem que l’educació ambiental actualment és molt important per transmetre els valors de respecte i com a agent principal per potenciar la identitat en el territori. Contribuir a una progressiva transformació de la cosmovisió dels individus i dels col·lectius pel que fa referència als models dominants de relació entre els humans i el medi, i entre els diferents individus i cultures, és prioritari per l’Escola. Per això, cada cop més es parla de l’educació per al desenvolupament sostenible, ja que el model socioeconòmic que suposa la idea de sostenibilitat és el que es considera desitjable d’assolir.
Els valors, actituds i normes que promou l’Escola...

QUIRÀLIA treballa per l’educació en valors dels infants i joves recolzada per persones formades a l’Escola com a educadors i educadores en el lleure. L’Escola vol ajudar a afavorir que els educadors/es d’aquests infants i joves, i en conseqüència els mateixos infants i joves, esdevinguin persones amb uns valors, actituds i normes morals, cíviques, comunitàries i humanes més sòlides. Volem promocionar i fer especial èmfasi en:
 • Mostrar acceptació i respecte per si mateix i pels altres.
 • Adquirir l’hàbit de debatre en clima de diàleg i mantenir una actitud de respecte i comprensió envers les altres persones.
 • Valorar l’esperit de cooperació i col·laboració abans que el de competició.
 • Participar en les converses i els diàlegs que sorgeixin.
 • Mostrar tolerància vers la diversitats d’opinions.
 • Acceptar i respectar la diversitat física, religiosa i cultural.
 • Ser crític de forma constructiva.
 • Incentivar la imaginació, la creativitat i el sentit lúdic.
 • Ser persones autònomes, autosuficients i independents.
 • Mostrar actituds actives i lliures.
 • Ser responsable amb els nostres drets com també amb els nostres deures com a persones,així com lluitar pels drets dels altres.
 • Fomentar la justícia i la honestedat com a actitud vital.
 • Contribuir a formar persones promotores de la pau i defensores de la natura i el territori.

De tots aquests valors que volem potenciar i estimular entre els monitors i directors, n’hi ha dos en què incidirem més a fons i en els quals sustentem part important del nostre caràcter ideològic. Aquests valors o principis vertebradors són:
 • Educar per a la sostenibilitat.
 • Respectar la diversitat.

Com a Escola d’Educadors QUIRÀLIA pensem que el primer dels dos principis recau en un aspecte més territorial, entès com el context social, natural i cultural que ens envolta  i que cal conèixer per respectar i actuar de forma sostenible. El segon es basa en un caràcter més personal i col·lectiu de l’Escola, entenent les diferències com també allò que cal compartir, comprendre i respectar per esdevenir persones més plurals, obertes i tolerants.

Per l’Escola, el respecte al nostre medi natural, social i cultural és un bé col·lectiu que cal conèixer, preservar, potenciar i estimar.  És per aquest motiu que volem emfatitzar aquesta actitud per sobre d’altres aspectes, doncs valorem especialment aquesta sensibilitat i comprensió per l’entorn que ens envolta, doncs creiem fermament que si ens sensibilitzem davant d’això crearem actituds més compromeses i sostenibles. Crear consciència individual i col·lectiva vers aquest fet serà primordial a l’hora de desenvolupar el nostre programa personalitzat d’Escola d’Educadors.

Igualment important és respectar les persones tal com són, amb les seves característiques personals, físiques, culturals, econòmiques, ètniques i socials que les identifiquen. Volem transmetre que la diferència és una riquesa i no pas un obstacle, és una oportunitat i no pas una dificultat. És per aquest motiu que farem èmfasi en aquests dos conceptes tant en el curs de monitors/es com en el de directors/es actuant com a eixos transversals del nostres programes, així com també en tots els cursos de formació que desenvolupem dins la programació, la dinàmica i el funcionament de gestió i organització general de l’Escola. És a dir, sempre quedaran implícits aquests dos aspectes per tal que actuïn com a eixos vertebradors de l’Escola i de tota la formació que d’ella se’n desprengui.