Condicions

Reserva de places

Per fer la reserva d'una plaça en un curs de formació d'educació en el lleure a l'escola, hi ha dues vies possibles per realitzar-ho; una és la via on line (apartat Matricula’t); i l’altra és presencial a les oficines de l’escola. El dret de reserva es considerarà anul•lat si no s'ha formalitzat el full d'inscripció i no s’ha abonat la bestreta del curs abans del termini de les inscripcions.
Tots els cursos tenen places limitades.

Baixes

Les notificacions de baixa que es produeixin després d’abonar la quantitat de la bestreta, aquesta no es retornarà. Les baixes que es notifiquin una vegada ja iniciat el curs, no tindran dret a cap devolució sobre l'import total de la matrícula.

Pagament dels cursos

Els pagaments es realitzaran mitjançant l’abonament de la bestreta al número de compte bancari de l’escola. En el cas dels cursos de monitor i director, la quantitat de la bestreta és de 100 €; i en el cas de cursos d’especialització i monogràfics, la quantitat és de 20 €. L’alumne caldrà que, en el moment d’ingressar la bestreta, anoti el seu nom i cognom i el codi del curs i retorni la còpia a l’escola. El pagament de la resta de l’import del curs es farà el primer dia de curs.

ATENCIÓ! El fet de pagar la bestreta no et dóna dret directe a la plaça. L’acceptació dels alumnes la fem per rigorós ordre de rebuda dels pagaments. Així doncs, si el pagament ens arriba quan la llista ja és plena, no et podrem adjudicar plaça i t’oferirem l’oportunitat de recol·locar-te en altres cursos o et retornarem la bestreta.

Anul·lació de cursos

L'escola d'educadors Quiràlia es reserva el dret d'anul·lar qualsevol curs si el número d'inscrits no arriba al mínim de persones establert al seu criteri. Així mateix, es reubicaran els i les alumnes amb altres modalitats temporals de cursos de l'escola o bé es retornarà l'import de la bestreta.

Titulacions

L'escola d'educadors Quiràlia és un centre oficial de formació d'educació en el lleure, reconeguda per la Direcció General de Joventut i, com a tal, expedeix i certifica tots els cursos i la formació oficial d'educació en el lleure. Així, les titulacions que ofereix l'escola són:

Curs de monitor d'activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil: Diploma i carnet de Monitor d'activitats en el lleure infantil i juvenil de la Generalitat de Catalunya. S’equiparà a les formacions professionals de CP i QP.
Curs de director d'activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil: Diploma i carnet de Director d'activitats en el lleure infantil i juvenil de la Generalitat de Catalunya. S’equiparà a les formacions professionals de CP i QP.
Monogràfics: Certificat d'assistència i aprofitament de l'escola.
Cursos d'especialització: Diploma de l'escola de Monitor especialitzat certificant les hores de formació cursada.

Taxes de tramitació del títol i el carnet

Des de l'escola establim una taxa per a la tramitació dels diplomes i els carnets de monitors i directors, segons la tarifa establerta per a cada curs lectiu. La taxa és de 15 € i és per aquest curs vigent.

L'etapa lectiva

El formador o la formadora passarà la llista d'assistència per comptabilitzar les hores assistides per a cada alumne. A més, queda prohibit menjar i fumar durant les classes i queda prohibida l'assistència de persones alienes al curs i a l'escola.
L'escola d'educadors Quiràlia es reserva el dret de modificar, canviar o alterar algunes de les sessions teòriques del curs.

Sancions i queixes

L'alumne tindrà un comportament de respecte cap als seus companys i companyes, a més de l'equip de formadors i formadores, així com també, a les instal·lacions i al material de l'escola. De no ser així, la direcció de l'escola pot obrir expedient sancionador a l'alumne.
La direcció posa a disposició dels alumnes fulls de queixes, que poden sol·licitar en tot moment.

L'etapa de pràctiques

El període de pràctiques és obligatori per als cursos de monitors i directors. La responsabilitat de decidir l’ entitat o l’activitat per a la realització de les pràctiques és de cada alumne, possibilitant així, la lliure elecció de l'entitat i el marc d'educació en el lleure en el qual vol desenvolupar les pràctiques cada alumne. Aquest període ha de ser supervisat, tutoritzat i avaluat per a un director en el lleure titulat per la Direcció General de Joventut. Des de l'escola, assessorem, guiem i tutoritzem aquells alumnes que tinguin dificultats per trobar el lloc per fer les pràctiques.

Altres

Es demana la màxima puntualitat a les sessions teòriques del curs, per tal de desenvolupar correctament el funcionament de les dinàmiques proposades per a cada sessió.