Convalidacions

El curs de monitor i director d'activitats en el lleure infantil i juvenil permeten la convalidació de crèdits universitaris de lliure elecció. Perquè aquests cursos puguin ser convalidats, caldrà que es realitzin al llarg de la diplomatura o llicenciatura universitària.

En funció de la universitat on es cursi la carrera, el número de crèdits convalidats podrà variar.

Aquells alumnes de curs de Director que acreditin les següents formacions, tindran convalidats 2 mòduls formatius:

- Mestres, pedagogs, psicòlegs i educadors socials.
- Tenir el Carnet i Diploma de Monitor/a de lleure infantil i juvenil.
- Haver cursat els mòduls 2 (MF1867_2) i 3 (MF1868_2) del curs de Monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil
- Tenir acreditades les unitats de competència corresponents als mòduls formatius.